Οργάνωση Λογιστηρίου

Πιστεύουμε απόλυτα, ότι, οργανώνοντας σωστά το Λογιστήριο, συμβάλλουμε δυναμικά στην όλη οργάνωση της επιχείρησης, αφού η ακριβής και άμεση πληροφόρηση, η ανάλυση και η σωστή εφαρμογή των νόμων που διέπουν τη λειτουργία των οικονομικών μονάδων, αποτελούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη των σωστών αποφάσεων.

 • Μελέτη, σύνταξη και εφαρμογή νέου Λογιστικού Σχεδίου, εάν απαιτείται, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
 • Ανάλυση και μελέτη των Λογιστικών Διαδικασιών της εταιρίας για την καλύτερη διεκπεραίωση των εργασιών και την αποδοτικότερη λειτουργία του Λογιστηρίου.
 • Σχεδιασμός και υπόδειξη Εντύπων, όπου απαιτείται.
 • Μελέτη, έλεγχο ποιότητας και εφαρμογής του υπάρχοντος Συστήματος Πληροφορικής ή πρόταση, εάν απαιτείται, νέου Συστήματος.
 • Μελέτη για την Αυτοματοποίηση των εργασιών του Λογιστηρίου.
 • Αξιολόγηση Προσωπικού και Ανάθεση Αρμοδιοτήτων.
 • Οργάνωση Συστήματος Ελέγχου των Λογιστικών και Διαχειριστικών Διαδικασιών, καθώς και της Εμπορικής Διαχείρισης.
 • Οργάνωση Υπηρεσιών για τη Σύνταξη και τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων, την εξαγωγή Περιοδικών Αποτελεσμάτων και Οικονομικών Στοιχείων (Reports) και Οικονομικών Δεικτών.
 • Οργάνωση των Υπηρεσιών για τη Σύνταξη, Παρακολούθηση και Έλεγχο του Οικονομικού Προϋπολογισμού και του Ταμειακού Προγραμματισμού

Επίβλεψη Λογιστηρίου

            H επίδραση του Λογιστηρίου στην οικονομική εξέλιξη και την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων είναι καταλυτική, ιδίως σε μια χώρα όπου οι νόμοι είναι ασαφείς, αλλάζουν συνεχώς, χωρίς προειδοποίηση και οι πιο απλές λογιστικές ή φορολογικές παραλείψεις, μπορεί να έχουν καθοριστική επίδραση, ακόμα και στην ίδια την υπόσταση των επιχειρήσεων. Η σωστή ερμηνεία και εφαρμογή των φορολογικών νόμων  σημαίνει ομαλή λειτουργία, σιγουριά και εξοικονόμηση χρημάτων, τα οποία αποτελούν πολύτιμους και αναγκαίους πόρους για την επιχείρηση.

            Για την ομαλή και αποδοτικότερη λειτουργία του Λογιστηρίου και του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, παρέχουμε τις παρακάτω Υπηρεσίες:

 • Έλεγχο εφαρμογής του Φορολογικού, Εργατικού - Ασφαλιστικούκαι Εμπορικού Δικαίου, καθώς και του Λογιστικού Σχεδίουκαι των Αρχών της  Λογιστικής, μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων των Λογιστικών Εγγραφών και των Στοιχείων της εταιρίας.
 • Μελέτη και Εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Λογιστηρίου και των Αποθεμάτων.
 • Έλεγχο Συμφωνίας Λογαριασμών, ο οποίος διενεργείται με δειγματοληπτικό τρόπο, και των μηνιαίων Ισοζυγίων.
 • Εξαγωγή και Ανάλυση μηνιαίων Αποτελεσμάτων και Οικονομικών Δεικτών, εφόσον καθίσταται δυνατός ο υπολογισμός του κόστους των πωληθέντων αγαθών

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες Προς Ιδιώτες

Ρωτήστε μας

links