Η σωστή αλλά και εύρυθμη λειτουργία των οικονομικών της επιχείρησης είναι απαραίτητη γιατί από τα αποτελέσματα αυτού του τμήματος παίρνονται οι αποφάσεις και η εικόνα γενικότερα της επιχείρησης.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού το γραφείο μας προσφέρει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου που μπορούν να πιστοποιήσουν την σωστή λειτουργία.

 

Διαρκείς εσωτερικοί έλεγχοι: 

 • Ελέγχονται όλες οι Ταμειακές και Συμψηφιστικές εγγραφές
 • Υποχρεώσεις προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
 • Μισθοδοσίες, οι Συμφωνίες των λογαριασμών των Τραπεζών
 • Πάγια, οι Αποσβέσεις και διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος της Αποθήκης, των Πελατών - Προμηθευτών και των Χρεωστών - Πιστωτών
 • Εγγραφές Κλεισίματος του Ισολογισμού καθώς και η Σύνταξή του
 • η Διάθεση Αποτελεσμάτων και οι Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
 • υποβαλλόμενες Οικονομικές Καταστάσεις
 • Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνέλευσης
 • εξετάζεται κατά πόσο μια πράξη είναι Νομότυπη εγκεκριμένη Διαχειριστικά και διατυπωμένη σύμφωνα με τις παραδεγμένες Λογιστικές Αρχές και τα Ελληνικό Λογιστικά Πρότυπα

 

Δειγματοληπτικοί Διαρκείς Έλεγχοι:

 • ταμειακές και οι Συμψηφιστικές εγγραφές
 • η κίνηση και οι συμφωνίες των λογαριασμών των Πελατών και των Προμηθευτών και οι συμφωνίες των λοιπών Χρεωστών - Πιστωτών
 • λογαριασμοί του Δημοσίου
 • ασφαλιστικών Οργανισμών
 • Μισθοδοσίας
 • των Παγίων και Αποσβέσεων
 • Τραπεζών
 • συστηματικοί Έλεγχοι των Αποθηκών, μέσω διαρκών ελέγχων των Αποθεμάτων, με βάση τα υπόλοιπα του Βιβλίου Αποθήκης όπως αυτά διαμορφώνονται από το Λογιστήριο

Στο τέλος του ελέγχου συντάσσεται και παραδίδεται σχετική έκθεση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες Προς Ιδιώτες

Ρωτήστε μας

links